Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Realizacja praw osób wynikających z RODO

Zasady wypełnienia praw osób, które dane dotyczą przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego na podstawie wytycznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słuspkiego realizowane są zgodnie z art. 13 ust.2 lit.b oraz art. 14 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO). Poniżej znajdują się informacje, jak Państwo mogą korzystać z praw gwarantowanych przez rozporządzenie.

1. Mają Państwo prawo wiedzieć, co będzie się działo z danymi

Realizacja obowiązku informacyjnego przez Urząd wskazuje, kto, na jakiej podstawie i po co przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo prawa wynikające z RODO takie jak: dostęp do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu czy do tego, by być poinformowanym o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Realizując zalecenia rozporządzenia, administrator wskazuje, także jak długo będzie przechowywał Państwa dane oraz w jaki sposób można się z nim skontaktować oraz informacje na temat wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych.

2. Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę

Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych jest wyrażona  – świadomie i dobrowolnie – zgoda, można ją w dowolnym momencie wycofać bez żadnych negatywnych konsekwencji.

3. Przekazywana informacja następuje w sposób dla Państwa zrozumiały

Wszelkie przekazywane Państwu informacje związane z przetwarzaniem danych są sformułowane jasnym, prostym oraz zrozumiałym dla językiem. Jeśli ich Pan/Pani nie rozumie lub nie są wystarczająco zrozumiałe, proszę o zwrócenie się do administratora lub inspektora ochrony danych o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.

4. Nie zawsze mają Państwo prawo do bycia zapomnianym

Wprawdzie RODO przyznało Państwu prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych), ale nie jest ono bezwzględne. Można żądać jego realizacji np. wówczas, gdy: dane stały się zbędne do realizacji zakładanych celów, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem albo zastała wycofana zgoda i nie ma innej przesłanki legalizującej ich wykorzystywanie.

Pamiętać także należy, że nie w każdej sytuacji można z prawa do bycia zapomnianym skorzystać. Tak jest choćby wtedy, gdy dany podmiot musi wykorzystywać Państwa dane, by zrealizować nałożony na niego obowiązek prawny.

5. Mają Państwo prawo do informacji o naruszeniu ochrony danych

Wyciek danych, ich zagubienie czy udostępnienie osobom niepowołanym – się zdarza. Jeżeli rodzi to dla Państwa poważne zagrożenie, to nie należy się dziwić, że administrator o zaistniałej sytuacji Państwa poinformuje, gdyż ma taki obowiązek. Proszę zastosować się do jego wskazówek, dzięki którym można zminimalizować powstałe zagrożenie. Czasami np. zmiana hasła w systemie internetowym czy zastrzeżenie dokumentów pozwoli Państwu zabezpieczyć swoje dane i uniknąć np. kradzieży tożsamości i związanych z tym konsekwencji, jak np. zaciągnięcie w Państwa imieniu pożyczki. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych osobowych, który w takiej sytuacji musi pomóc.

6. Chrońmy dzieci przed nieuczciwymi praktykami

Jeśli jest Pani/Pan rodzicem lub opiekunem prawnym osoby poniżej 16. roku życia, należy pamiętać, że gdy korzysta ona z tzw. usług społeczeństwa informacyjnego (świadczonych drogą elektroniczną), a więc z portali społecznościowych, aplikacji czy gier, to Państwo decydują o udzieleniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. To ważne, bo dzieci często są mniej świadome ryzyka i konsekwencji przetwarzania ich danych osobowych. RODO wskazuje, że należy im zapewnić szczególną ochronę, gdy ich dane są wykorzystywane do celów marketingowych czy tworzenia profili osobowych. Należy zwracać uwagę, czy komunikaty kierowane do nich przez administratora są sformułowane językiem, który są one w stanie zrozumieć.

7. Realizacja praw -  żądania wyjaśnień

Jeżeli uważają Państwo, że Urząd nieprawidłowo postępuje z danymi, to w pierwszej kolejności należy się skontaktować z administratorem lub wyznaczonym, przez niego IOD w celu uzyskania wyjaśnień lub spełnienia żądania, np. sprostowania danych, odnotowania sprzeciwu, usunięcia danych.

8. Mogą Państwo dochodzić odszkodowania przed sądem

Jeśli organizacja, która dysponuje Pani/Pana danymi osobowymi, wykorzystuje je niezgodnie z RODO i przez to poniosą Państwo szkodę majątkową lub niemajątkową, można dochodzić od niego odszkodowania, wszczynając postępowanie przed sądem. Skorzystanie z ww. prawa przysługuje niezależnie od tego, czy zostanie złożona skarga do Prezesa UODO.

9.Mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa UODO

Niezależnie od wskazanych wyżej praw, można także złożyć na administratora skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Zieleniewska

Data wytworzenia:
02 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Monika Zieleniewska

Data publikacji:
02 cze 2023, godz. 13:46

Osoba aktualizująca informacje

Monika Zieleniewska

Data aktualizacji:
02 cze 2023, godz. 13:46