Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogólna klauzula informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Informacje dotyczące administratora danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego z siedzibą w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14b.
Kontakt:
- bezpośrednio, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie CUW
- korespondencyjnie: ul. Szarych Szeregów 14b, 76-200 Słupsk
- poprzez ePUAP: /CUWPowSlupskiego/SkrytkaESP
- telefonicznie: 59 84 18 536
- e-mail: cuw@powiat.slupsk.pl

2. Inspektor Ochrony Danych Monika Zieleniewska
 
Kontakt:
- korespondencyjnie: ul. Szarych Szeregów 14b, 76-200 Słupsk;
- telefonicznie: 600 937 160
- e-mail: rodo@mokar.com.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji odpowiednich zadań CUW:
 
- na podstawie Państwa zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (oświadczenie o wyrażeniu zgody);
- do wykonania umowy, której Państwo są stroną, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
- do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych
 
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazane do państwa trzeciego, jednakże w uzasadnionych sytuacjach mogą na podstawie obowiązujących przepisów prawa zostać przekazane.

6. Okres przechowywania danych
 
Przekazane dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, m.in. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
 
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
- żądania sprostowania (poprawienia);
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
- przenoszenia swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa UODO, tj. organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Informacja o prawie do cofnięcia zgody
 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Informacja o wymogu podania danych
 
W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania takich danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których są gromadzone. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie tych danych jest dobrowolne.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Zieleniewska

Data wytworzenia:
07 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Monika Zieleniewska

Data publikacji:
07 cze 2023, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Anetta Pirka

Data aktualizacji:
14 lut 2024, godz. 08:50