Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogólna Informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych

NFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, mające siedzibę w 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14b.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować:

 • pisemnie na adres: ul. Szarych Szeregów 14b, 76-200 Słupsk;
 • poprzez skrzynkę email: cuw.@powiat.slupsk.pl;
 • telefonicznie: 59 84 18 536

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Nad prawidłowością przetwarzania danych w CUW czuwa wyznaczony przez Dyrektora Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

 • listownie na adres: ulica Sobieskiego 30a/14, 76-200 Słupsk;
 • poprzez skrzynkę email: rodo@mokar.com.pl
 • telefonicznie: 600 937 160

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu załatwienia sprawy, na podstawie:

 • przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych tj. art. 6 ust 1 lit. c i/lub e i art. 9 ust. 2 lit. g w świetle art. 5 oraz w przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgodzie, która w treści wyraża zakres i cel (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa z dnia 27 września 2009r. o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

                                                        

 

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych mogą być strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych i umów na realizację zadania publicznego a także umów o dzieło.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych żądanie usunięcia danych osobowych, może nastąpić, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 
 1. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • do przenoszenia danych otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • do sprzeciwu  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 • do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać, wykorzystując dostępne na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej formularze.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami

 

prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria.
  •   dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nie akceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Zieleniewska

Data wytworzenia:
02 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Monika Zieleniewska

Data publikacji:
02 cze 2023, godz. 13:50

Osoba aktualizująca informacje

Anetta Pirka

Data aktualizacji:
14 lut 2024, godz. 09:31